Nad vyhledávačem

Historie

Nepřehlédnutelnou dominantou, která hned při vjezdu do Horního Maršova vítá návštěvníky, je kostel Nanebevzetí Panny Marie, nazývaný také někdy dolní nebo nový (aby byl snadněji odlišitelný od kostela staršího, hřbitovního). Po požáru starého kostela 3.6.1868, přišla do obce 6.6.1868 komise, která požár vyšetřovala a zároveň měla přezkoumat stav vyhořelého kostela. Její stanovisko znělo v tom smyslu, že klenby držely a zdi, na kterých se objevily významné trhliny, by měly ještě 15-20 let vydržet, přesto by se měla velmi pečlivě připravit nová stavba. Vznikl proto pod patronací Ernestine Theodory von Eder Výbor stavby kostela, složený z 18 členů, jehož náplní byla jednak péče o obnovu starého kostela, jednak sehnání prostředků na stavbu kostela nového. Za to, že máme v naší obci zajímavou a architektonicky velmi hodnotnou budovu v novogotickém stylu od jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 19.století - Josefa Schulze, mezi jehož díla patří velké pražské stavby jako Národní muzeum, Rudolfinum i Národní divadlo, vděčíme osvícené hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, majitelce zdejšího panství. Hraběnka prosadila zadání projektu právě tomuto architektovi, a společně se svým synem Rudolfem uhradila 80% nákladů stavby kostela.

Věž,  ve výšce 53 metrů, od 2. července 1898 korunuje 385 kg těžký kříž a korouhvička kohouta - symbol bdělosti a ostražitosti. Od té doby jsou v makovici pod ním na památku uložené dobové mince a věnování s následujícím zněním:

"K paměti! Pod milostivou péčí Všemohoucího se podařilo dnešního dne zbožné dílo - náš nový katolický kostel - znakem svatého kříže na věži korunovat. Tato stavba byla s ohledem na starý, zchátralý, kostel, který stál nad farou na hřbitově, od urozené patronky kostela, paní Aleoisie, hraběnky z Chudenitz, roz. hrab. Morzinové, majitelky panství Vrchlabí a Maršov -  spolu s jejím synem, urozeným panem Rudolfem, hrabětem Czernin von Chudenitz, majitele panství Gießhübel, tak jako jeho manželky urozené paní Emmy, hraběnky Czernin von Chudenitz, roz. hrab. Orsini Rosenberg, za obětavého spolupůsobení přifařených obcí, skutečným potřebám, větší a prostornější velikosti odpovídajícím, uskutečněna.

K tomuto účelu darovaly obce částku ö W. FL 10 000 - a přidaly dalších ö W. fl 5700 - jako kostelní fond na vnitřní zařízení.


Náklady na stavební pozemek  ö W. 8500 - byly zpola patronkou kostela a zpola obcí Maršov pokryty. Chybějící zbytek nákladů, tak jako vnitřní zařízení uhradila rodina Czernin-Morzin na své náklady.


Stavební plán byl navržen od c.k. vládní rady a prof. Josefa Schulze v Praze a pod vedením staveního inženýra Otto Fiedlera z Hostinného proveden.


Základ stavby byl na podzim roku 1894 položen, slavnost vložení základního kamene do pravostranné podezdívky zdi vstupní haly věže, se konala na svátek sv. Martina (něm. zdroj uvádí Martius, což je asi přepis) v roce 1895. V letech 1895-1897 se stavbě dařilo až do přikrytí hlavní lodi a mohla být proto, s Boží pomocí, dokončena a od 1899 svému zbožnému účelu předána.


Dokončení stavby připadlo na 50. jubilejní rok vlády našeho milovaného monarchy, císaře Františka Josefa prvního.


Během strašlivé povodně z 29. na 30. července 1897 uchránila boží prozřetelnost stavbu, jejíž podstavec byl omýván katastrofální povodní, z každého poškození a byla jen část stavebního materiálu povodní odnesena. Tak bylo stavitelům umožněno, uprostřed všeobecné tísně, kde obyvatelstvo celého úpského údolí trpí pod neblahými následky povodně, kde nešťastný jazykový konflikt v zemi a říši rozčílil, kde převrat stávajících pořádků ze všech stran hrozí, tuto Bohem posvěcenou stavbu s vyvýšeným znakem svatého kříže, ozdobit.


Tak, jak se tento kříž na špici zdvihá nad okolím, tak nechť pevná víra v Boha a zbožná oddanost v jeho nevyzpytatelnou vůli, jako nejvyšší odkaz zůstane pro všechny, kteří na tomto Bohem posvěceném místě hledají sílu a pomoc v boji času.


Farnost Maršov zahrnuje nynější: Maršov I s 1163 obyvateli, Maršov II s 573, III s 357, IV s 748, Temný Důl s 510, Suchý Důl s 116, Albeřice s 570, Lysečiny s 387, Rýchory s 243, Černá Hora s 246, dohromady tedy 4913 obyvateli. Pochválen buď Ježíš Kristus na věky! Amen. Maršov. 2. července 1898." 


Slavnostní posvěcení nově zbudovaného kostela se konalo 15. října 1899 za masové účasti obyvatel. Paní hraběnka si před více než sto lety poznamenala do svého deníku:

„Poté, co jsem zakoupila panství maršovské 31. prosince 1882, bylo mi známo, že zdejší farní kostel nachází se ve velmi špatném stavu. To mě však nemohlo odradit, protože připojení k panství vrchlabskému se mi zdálo žádoucí a příznivé. V roce 1893 se objevily vážné stavební poruchy ve starém kostele, které hrozily nutností kostel uzavřít. Velmi vážně a zavčas se věc řešila provedením nejzávažnějších oprav a zároveň stavbou nového kostela, která byla svěřena vládnímu radovi doktoru Schulzovi. Chtěla bych přejít všelijaké nepříjemnosti a nepochopení, které se při přípravě stavby i výběru stavitele vyskytly. Konečně se obeplula všechna úskalí a vybojovalo potřebné. Bůh dal své požehnání k pokračování práce a dokončení tohoto díla. V krátkosti bych chtěla přehledně průběh prací po dobu šesti let shrnout.
V roce 1894 bylo vyhledáno vhodné místo, které se našlo velmi brzy, a proto se mohlo se stavbou základů začít ještě na podzim. Během roku 1895 se stavbě dařilo až do dokončení základů. 22.září se při kouzelném počasí konalo slavnostní zahájení stavby. Ve stavebním roce 1896 se podařilo veškeré zdivo lodě až po střechu včetně krovů provést. Střecha byla lepenkou pokrytá. Na stavbě kostela se pilně pracovalo až do konce července 1897. Bylo dokončeno zdivo, věž, když povodeň 29. a 30. července způsobila katastrofu, a stavba se úplně zastavila. Velká voda zaplavila stavbu balvany a štěrkem, a obzvlášť  odplavila celou tesanou vazbu krovu věže. V roce 1898 došlo ke klenutí vnitřních stropů, byl vyroben nový krov věže včetně pokrytí střechy
břidlicí a nakonec 9. července provedeno zajímavé a životu nebezpečné vyzvednutí věžního kříže
. Rok 1899 přinesl vymalování interiéru, nad kterým se musím pozastavit. Vybavením vnitřku se stavba završila. Nyní stojíme před hotovým dílem, šťastně dokončeným a pánem Bohem požehnaným maršovským kostelem, kterému dne 15.10.1899 biskup Brymich z Hradce Králové slavnou mší svatou požehnal. Zapsala v den vysvěcení hraběnka Czernin Morzin" (zkráceno)


Zdroje:

Veselý výlet zima 1995 a léto 1999

http://marschendorf.riesengebirgler.de/Marschendorf.htm

http://www.hornimarsov.cz/pdf/Kostel_na_Nebevzeti_Panny_Marie.pdf

>> Číst dále o "Kostelní zvony" >>